"; }else{ ?> รวบรวมกระทู้จากทุกห้อง

         ตอบ          อ่าน          

รวมทุกห้อง

หน้าแรก ความรุ้ทั่วไป วิทยาศาสตร์ อาวุธยุทโธปกรณ์ พูดคุยทั่วไป

         ตอบ          อ่าน          

10){ echo "[1]<| "; echo " "; echo " "; if($page2<5){ for($i=1;$i<=5;$i++){ if($page2!=$i){ echo "[$i]"; }else{ echo " "; echo " [$i] "; echo " "; } } }elseif($page2+3>=$page){ for($i=$page-4;$i<=$page;$i++){ if($page2!=$i){ echo "[$i]"; } else{ echo " "; echo " [$i] "; echo " "; } } }else{ for($i=$page2-2;$i<=($page2+2);$i++){ if($page2!=$i){ echo "[$i]"; } else{ echo " "; echo " [$i] "; echo " "; } } } echo " "; echo " "; echo " |>[$page]"; }else{ for($i=1;$i<=$page;$i++){ if($page2!=$i){ echo "[$i]"; }else{ echo " "; echo "$i"; echo " "; } } } //echo "
มีความคิดเห็น".$num3."ความคิดเห็น"; ?> 

ไปหน้าที่